APP下载
首页
>
审计
搜索
审计
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1829EF44C00001F7362E90B3C0B090.html

审计监察党的二十大知识竞赛

题数量:150 题
发布时间:2022-12-16 15:53:53
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA18151FC7E0000150991BD75FC6D7B0.html

2022年注册会计师题库(官方)-审计

题数量:2116 题
发布时间:2022-12-16 09:49:31
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA16268186F00001456E1032300F16DC.html

审计五部知识题库

题数量:2941 题
发布时间:2022-12-10 09:45:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1452CBB4D00001996F16101CE01BB6.html

审计学案例与分析期末资料

题数量:37 题
发布时间:2022-12-04 17:37:07
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1436361E700001D97597E0957819A4.html

审计学原理试题练习

题数量:230 题
发布时间:2022-12-04 09:12:09
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA13E1D07B1000012DDA1D7213DC1EB6.html

审计知识竞赛参考题库

题数量:137 题
发布时间:2022-12-03 08:37:01
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA135AD2D85000011B53143018306640.html

审计审计审计审计

题数量:304 题
发布时间:2022-12-01 17:23:30
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343F7E2600001B04A13D4901015A4.html

合规题库-审计业务-判断

题数量:150 题
发布时间:2022-12-01 10:39:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343F28ED0000151531571FE107D00.html

合规题库-审计业务-多选

题数量:100 题
发布时间:2022-12-01 10:39:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343EB606000015F7F12A01FD51A72.html

合规题库-审计业务-单选

题数量:250 题
发布时间:2022-12-01 10:39:05
试题通app下载
举报
审计
首页
>
审计
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1829EF44C00001F7362E90B3C0B090.html

审计监察党的二十大知识竞赛

题数量:150 题
发布时间:2022-12-16 15:53:53
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA18151FC7E0000150991BD75FC6D7B0.html

2022年注册会计师题库(官方)-审计

题数量:2116 题
发布时间:2022-12-16 09:49:31
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA16268186F00001456E1032300F16DC.html

审计五部知识题库

题数量:2941 题
发布时间:2022-12-10 09:45:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1452CBB4D00001996F16101CE01BB6.html

审计学案例与分析期末资料

题数量:37 题
发布时间:2022-12-04 17:37:07
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1436361E700001D97597E0957819A4.html

审计学原理试题练习

题数量:230 题
发布时间:2022-12-04 09:12:09
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA13E1D07B1000012DDA1D7213DC1EB6.html

审计知识竞赛参考题库

题数量:137 题
发布时间:2022-12-03 08:37:01
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA135AD2D85000011B53143018306640.html

审计审计审计审计

题数量:304 题
发布时间:2022-12-01 17:23:30
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343F7E2600001B04A13D4901015A4.html

合规题库-审计业务-判断

题数量:150 题
发布时间:2022-12-01 10:39:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343F28ED0000151531571FE107D00.html

合规题库-审计业务-多选

题数量:100 题
发布时间:2022-12-01 10:39:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1343EB606000015F7F12A01FD51A72.html

合规题库-审计业务-单选

题数量:250 题
发布时间:2022-12-01 10:39:05
试题通app下载