APP下载
首页
>
装配工
搜索
装配工
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1820392C000001D6151EFB608F11C5.html

全国首届汽车装配工职业技能大赛复习题

题数量:282 题
发布时间:2022-12-16 13:03:32
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C98F08D75CB00001D86F1EF0F658198D.html

电机装配工基础题库

题数量:297 题
发布时间:2021-10-16 14:47:16
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C96C005A413000018D61FDD416E0144A.html

汽车装配工题库存在家

题数量:1183 题
发布时间:2021-06-29 18:31:20
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C94A33C146D00001CF4CDC1097BA1D77.html

高低压电器装配工-道德

题数量:119 题
发布时间:2021-03-16 18:21:57
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C94A32E137800001BE3D936BA4323200.html

中车高低压电器装配工

题数量:851 题
发布时间:2021-03-16 18:06:40
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9069D46AB400001B9F512C032704600.html

汽车装配工比武笔试

题数量:473 题
发布时间:2020-08-18 18:39:13
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C904BBA786700001A711CACE12A01A21.html

重汽装配工试题二

题数量:1016 题
发布时间:2020-08-12 22:16:33
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C904034A89200001FBB31767D5D01238.html

汽车装配工题库练习

题数量:2016 题
发布时间:2020-08-10 16:34:36
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C902CE0F9330000123941210A1203510.html

重汽装配工考试题

题数量:2016 题
发布时间:2020-08-06 22:30:24
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C888FE6677200001CC81FBF114707FA0.html

汽车装配工整理题库

题数量:2016 题
发布时间:2020-07-07 23:11:43
试题通app下载
举报
装配工
首页
>
装配工
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1820392C000001D6151EFB608F11C5.html

全国首届汽车装配工职业技能大赛复习题

题数量:282 题
发布时间:2022-12-16 13:03:32
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C98F08D75CB00001D86F1EF0F658198D.html

电机装配工基础题库

题数量:297 题
发布时间:2021-10-16 14:47:16
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C96C005A413000018D61FDD416E0144A.html

汽车装配工题库存在家

题数量:1183 题
发布时间:2021-06-29 18:31:20
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C94A33C146D00001CF4CDC1097BA1D77.html

高低压电器装配工-道德

题数量:119 题
发布时间:2021-03-16 18:21:57
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C94A32E137800001BE3D936BA4323200.html

中车高低压电器装配工

题数量:851 题
发布时间:2021-03-16 18:06:40
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9069D46AB400001B9F512C032704600.html

汽车装配工比武笔试

题数量:473 题
发布时间:2020-08-18 18:39:13
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C904BBA786700001A711CACE12A01A21.html

重汽装配工试题二

题数量:1016 题
发布时间:2020-08-12 22:16:33
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C904034A89200001FBB31767D5D01238.html

汽车装配工题库练习

题数量:2016 题
发布时间:2020-08-10 16:34:36
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C902CE0F9330000123941210A1203510.html

重汽装配工考试题

题数量:2016 题
发布时间:2020-08-06 22:30:24
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C888FE6677200001CC81FBF114707FA0.html

汽车装配工整理题库

题数量:2016 题
发布时间:2020-07-07 23:11:43
试题通app下载