APP下载
首页
>
钻井
搜索
钻井
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C971AB001D900001643412C013307020.html

4.钻井队司钻(副司钻、井架工)岗位HSE应知应会试题(1770)

题数量:1770 题
发布时间:2023-02-04 21:59:41
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA25690C0B6000013B4E547019A0100C.html

塔指管理(钻井)复习题2022

题数量:未统计题数量 题
发布时间:2023-01-26 19:37:23
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1AA8C6F960000125DC4DD0931DEBB0.html

钻井工考试练习题库

题数量:998 题
发布时间:2022-12-24 09:57:50
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1342313F10000194ACA74419E01327.html

钻井井控题库全集

题数量:2660 题
发布时间:2022-12-01 10:07:33
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA11A5BB2110000137594BA0EDDF2900.html

钻井工钻工考试题库

题数量:1300 题
发布时间:2022-11-26 09:59:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C896DF70F080000142C11CE06F141A13.html

钻井司机长(柴油机工、发电工)岗位HSE应知应会试题

题数量:984 题
发布时间:2022-11-05 11:47:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0686B0B4D0000148FE10C5163067B0.html

石油司钻(钻井)试题库

题数量:1099 题
发布时间:2022-10-22 20:44:05
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C90F346764500001254AA0A51A901A60.html

钻井液工程师(泥浆工)岗位HSE应知应会试题

题数量:1076 题
发布时间:2022-09-15 11:06:04
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F2C8C2F6900001B0231BA17FABF4D0.html

钻井司钻技能题库

题数量:937 题
发布时间:2022-08-22 12:39:51
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F2860D35100001107C11201B0F1E7E.html

钻井司钻取证题库

题数量:2600 题
发布时间:2022-08-21 17:13:49
试题通app下载
举报
钻井
首页
>
钻井
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C971AB001D900001643412C013307020.html

4.钻井队司钻(副司钻、井架工)岗位HSE应知应会试题(1770)

题数量:1770 题
发布时间:2023-02-04 21:59:41
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA25690C0B6000013B4E547019A0100C.html

塔指管理(钻井)复习题2022

题数量:未统计题数量 题
发布时间:2023-01-26 19:37:23
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1AA8C6F960000125DC4DD0931DEBB0.html

钻井工考试练习题库

题数量:998 题
发布时间:2022-12-24 09:57:50
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1342313F10000194ACA74419E01327.html

钻井井控题库全集

题数量:2660 题
发布时间:2022-12-01 10:07:33
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA11A5BB2110000137594BA0EDDF2900.html

钻井工钻工考试题库

题数量:1300 题
发布时间:2022-11-26 09:59:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C896DF70F080000142C11CE06F141A13.html

钻井司机长(柴油机工、发电工)岗位HSE应知应会试题

题数量:984 题
发布时间:2022-11-05 11:47:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0686B0B4D0000148FE10C5163067B0.html

石油司钻(钻井)试题库

题数量:1099 题
发布时间:2022-10-22 20:44:05
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C90F346764500001254AA0A51A901A60.html

钻井液工程师(泥浆工)岗位HSE应知应会试题

题数量:1076 题
发布时间:2022-09-15 11:06:04
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F2C8C2F6900001B0231BA17FABF4D0.html

钻井司钻技能题库

题数量:937 题
发布时间:2022-08-22 12:39:51
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F2860D35100001107C11201B0F1E7E.html

钻井司钻取证题库

题数量:2600 题
发布时间:2022-08-21 17:13:49
试题通app下载