APP下载
首页
>
站务
搜索
站务
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA24592828400001A5D11F55117CA9E0.html

站务专业通用题库

题数量:1000 题
发布时间:2023-01-23 12:25:22
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EB0C7F0100001903C1AA01DD0DC00.html

4000+站务中心季度考核全题

题数量:9614 题
发布时间:2023-01-05 22:38:55
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAFED64C00001961016F174408860.html

4000+站务中心季度考核单多选题

题数量:4310 题
发布时间:2023-01-05 22:23:59
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAF62DC000001B5BDC03013EF45C0.html

4000+站务中心季度考核(判断题)

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:14:31
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAEC39EB00001E0EDE9C0C3DE1F44.html

4000+站务中心季度考核(判断题)

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:03:39
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAE9A2CD00001E11F1920991013D2.html

判断题-站务中心季度考核题库

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:00:49
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EACD6CB100001D7DB181018E03DE0.html

4000+站务中心季度考核题库

题数量:4807 题
发布时间:2023-01-05 21:30:01
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1A019E4C100001A3A61A036CD77DB0.html

站务员季度考核试题

题数量:937 题
发布时间:2022-12-22 09:22:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1912632EF00001F8D119121B20155D.html

2022运二站务员上岗证理论考试题

题数量:650 题
发布时间:2022-12-19 11:35:40
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA189EF936300001C1D873241720C9C0.html

二站务员业务题库(22.11.29)

题数量:430 题
发布时间:2022-12-18 01:58:25
试题通app下载
举报
站务
首页
>
站务
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA24592828400001A5D11F55117CA9E0.html

站务专业通用题库

题数量:1000 题
发布时间:2023-01-23 12:25:22
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EB0C7F0100001903C1AA01DD0DC00.html

4000+站务中心季度考核全题

题数量:9614 题
发布时间:2023-01-05 22:38:55
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAFED64C00001961016F174408860.html

4000+站务中心季度考核单多选题

题数量:4310 题
发布时间:2023-01-05 22:23:59
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAF62DC000001B5BDC03013EF45C0.html

4000+站务中心季度考核(判断题)

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:14:31
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAEC39EB00001E0EDE9C0C3DE1F44.html

4000+站务中心季度考核(判断题)

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:03:39
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EAE9A2CD00001E11F1920991013D2.html

判断题-站务中心季度考核题库

题数量:2153 题
发布时间:2023-01-05 22:00:49
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EACD6CB100001D7DB181018E03DE0.html

4000+站务中心季度考核题库

题数量:4807 题
发布时间:2023-01-05 21:30:01
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1A019E4C100001A3A61A036CD77DB0.html

站务员季度考核试题

题数量:937 题
发布时间:2022-12-22 09:22:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1912632EF00001F8D119121B20155D.html

2022运二站务员上岗证理论考试题

题数量:650 题
发布时间:2022-12-19 11:35:40
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA189EF936300001C1D873241720C9C0.html

二站务员业务题库(22.11.29)

题数量:430 题
发布时间:2022-12-18 01:58:25
试题通app下载