APP下载
首页
>
车工
搜索
车工
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA294A22DBC000017B143C94168139F0.html

2023年高铁接发列车工种题库

题数量:1524 题
发布时间:2023-02-07 20:52:29
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA2949EA2E40000183C947046E001546.html

2023年普铁接发列车工种题库

题数量:2180 题
发布时间:2023-02-07 20:48:37
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA2735D12B1000016BE183E058721B25.html

2023版普速接发列车工种题库

题数量:546 题
发布时间:2023-02-01 10:09:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA26AF7E8CF000017CCD18D09DA024A0.html

装车工艺题库副操一

题数量:372 题
发布时间:2023-01-30 18:47:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EFA9364B0000158A315001EAF1725.html

车工高级技师题库

题数量:1351 题
发布时间:2023-01-06 20:03:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA131630A8600001859C16001C0BCA00.html

卢本伟车工c卷完成版

题数量:262 题
发布时间:2022-11-30 21:24:03
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA07BF5CE630000176A01E301700FD60.html

天车工四季度应知应会

题数量:149 题
发布时间:2022-10-26 15:48:11
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0436C2ED6000017059162210D07F00.html

今年车工技能比赛

题数量:300 题
发布时间:2022-10-15 16:18:41
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA00EBF68E20000189C388B2BF5073C0.html

数控车工高级理论复习资料934题

题数量:933 题
发布时间:2022-10-05 10:49:48
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAAF3964D000014E4219E81E301A74.html

数控车工专业知识

题数量:381 题
发布时间:2022-09-16 01:50:25
试题通app下载
举报
车工
首页
>
车工
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA294A22DBC000017B143C94168139F0.html

2023年高铁接发列车工种题库

题数量:1524 题
发布时间:2023-02-07 20:52:29
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA2949EA2E40000183C947046E001546.html

2023年普铁接发列车工种题库

题数量:2180 题
发布时间:2023-02-07 20:48:37
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA2735D12B1000016BE183E058721B25.html

2023版普速接发列车工种题库

题数量:546 题
发布时间:2023-02-01 10:09:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA26AF7E8CF000017CCD18D09DA024A0.html

装车工艺题库副操一

题数量:372 题
发布时间:2023-01-30 18:47:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1EFA9364B0000158A315001EAF1725.html

车工高级技师题库

题数量:1351 题
发布时间:2023-01-06 20:03:15
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA131630A8600001859C16001C0BCA00.html

卢本伟车工c卷完成版

题数量:262 题
发布时间:2022-11-30 21:24:03
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA07BF5CE630000176A01E301700FD60.html

天车工四季度应知应会

题数量:149 题
发布时间:2022-10-26 15:48:11
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0436C2ED6000017059162210D07F00.html

今年车工技能比赛

题数量:300 题
发布时间:2022-10-15 16:18:41
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA00EBF68E20000189C388B2BF5073C0.html

数控车工高级理论复习资料934题

题数量:933 题
发布时间:2022-10-05 10:49:48
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAAF3964D000014E4219E81E301A74.html

数控车工专业知识

题数量:381 题
发布时间:2022-09-16 01:50:25
试题通app下载