APP下载
首页
>
车务
搜索
车务
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9AE7F71037000011A4C754910071800.html

西宁车务段货运员题库1200(5.21)

题数量:1200 题
发布时间:2023-02-08 16:12:52
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA265713C4E000014A6318C0CF9CCE60.html

2023车务劳动安全考试

题数量:280 题
发布时间:2023-01-29 16:56:52
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1DEA2556900001A09D13BAC0A0117A.html

副本车务段2022年第四季度岗位业务抽考(应急值守员)

题数量:300 题
发布时间:2023-01-03 12:42:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA125B7667700001881519FE1ECF7B70.html

2022车务应急值守人员题库

题数量:845 题
发布时间:2022-11-28 14:55:17
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0E29E7B8C0000169271ADBA53028C0.html

西宁车务段货运员

题数量:1200 题
发布时间:2022-11-15 14:13:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FEA2C75C100001893011652AEB19F8.html

2022车务调车防寒过冬

题数量:322 题
发布时间:2022-09-28 08:22:53
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FA7FFFEE5000017D6B41E5CF2014FF.html

车务系统客运值班员题库6.0

题数量:3147 题
发布时间:2022-09-15 11:59:24
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F321AE5AD0000113B4106072E09F80.html

徐州车务段三季度客运题库

题数量:889 题
发布时间:2022-08-23 14:33:35
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9EF892371300001DCD417F015A9BE30.html

车务系统现职班组长培训

题数量:333 题
发布时间:2022-08-12 10:26:07
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9E6072088000001523B1A4016DAD9D0.html

单选题车务脱轨演练

题数量:201 题
发布时间:2022-07-13 21:34:13
试题通app下载
举报
车务
首页
>
车务
题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9AE7F71037000011A4C754910071800.html

西宁车务段货运员题库1200(5.21)

题数量:1200 题
发布时间:2023-02-08 16:12:52
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA265713C4E000014A6318C0CF9CCE60.html

2023车务劳动安全考试

题数量:280 题
发布时间:2023-01-29 16:56:52
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA1DEA2556900001A09D13BAC0A0117A.html

副本车务段2022年第四季度岗位业务抽考(应急值守员)

题数量:300 题
发布时间:2023-01-03 12:42:27
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA125B7667700001881519FE1ECF7B70.html

2022车务应急值守人员题库

题数量:845 题
发布时间:2022-11-28 14:55:17
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA0E29E7B8C0000169271ADBA53028C0.html

西宁车务段货运员

题数量:1200 题
发布时间:2022-11-15 14:13:47
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FEA2C75C100001893011652AEB19F8.html

2022车务调车防寒过冬

题数量:322 题
发布时间:2022-09-28 08:22:53
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FA7FFFEE5000017D6B41E5CF2014FF.html

车务系统客运值班员题库6.0

题数量:3147 题
发布时间:2022-09-15 11:59:24
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9F321AE5AD0000113B4106072E09F80.html

徐州车务段三季度客运题库

题数量:889 题
发布时间:2022-08-23 14:33:35
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9EF892371300001DCD417F015A9BE30.html

车务系统现职班组长培训

题数量:333 题
发布时间:2022-08-12 10:26:07
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9E6072088000001523B1A4016DAD9D0.html

单选题车务脱轨演练

题数量:201 题
发布时间:2022-07-13 21:34:13
试题通app下载