APP下载
首页
>
财会金融
>
数学期末考试复习题集合
搜索
数学期末考试复习题集合
数学期末考试复习题集合
章节

数学期末考试复习题集合(1)

题数量:88
去答题
打开小程序搜索答题
86. 已知函数( )

A. 

B. 

C. 

D. 不存在

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-7d78-c0f9-29e3bb5dbe01.html
查看题目
79. 设,,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-6dd8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
68. 的计算结果是( )

A. 

B. 

C. 0

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-5280-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
72.( )
B. C. D.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-5e38-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
44.这3个数中,无理数的个数为( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-1400-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
57. 数列的下一个数字是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-3340-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
8. 圆的圆心坐标和半径分别为( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f920-c1f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
5. 已知为奇函数,且,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f920-ba28-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
51. 下列各函数中,在区间内为减函数的是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-23a0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
90. 在等差数列中,已知,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-8930-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目

数学期末考试复习题集合

首页
>
财会金融
>
数学期末考试复习题集合

数学期末考试复习题集合

手机预览
章节

数学期末考试复习题集合(1)

题数量:88
去答题

相关题目

86. 已知函数( )

A. 

B. 

C. 

D. 不存在

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-7d78-c0f9-29e3bb5dbe01.html
查看题目
79. 设,,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-6dd8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
68. 的计算结果是( )

A. 

B. 

C. 0

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-5280-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
72.( )
B. C. D.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-5e38-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
44.这3个数中,无理数的个数为( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-1400-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
57. 数列的下一个数字是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-3340-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
8. 圆的圆心坐标和半径分别为( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f920-c1f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
5. 已知为奇函数,且,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f920-ba28-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
51. 下列各函数中,在区间内为减函数的是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-23a0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
90. 在等差数列中,已知,则( )

A. 

B. 

C. 

D. 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef09-f921-8930-c0f9-29e3bb5dbe00.html
查看题目
试题通小程序
试题通app下载